Dataskyddsförklaring

Printer-friendly versionPDF version

(06.06.2019)

Dataskyddet är en mycket viktig fråga för be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg (nedan kallad ”be2 S.à.r.l.“). Därför bearbetas våra kunders uppgifter endast med beaktande av gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter (allmän dataskyddsförordning).

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om du ställer dessa data till vårt förfogande inom ramen för registreringen på vår webbplats för användning av be2 tjänsterna (nedan kallade ”be2“) och om vi har rätt att samla in, använda och behandla dem på basis av ett samtycke från dig.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad “berörd person“). Vi skiljer mellan personuppgifter inom ramen för en kostnadsfri profil, och ett premium-medlemskap.

 

Kostnadsfria profiler

Vid den kostnadsfria registreringen samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

Basdata: förnamn, e-postadress, lösenord, kön, efterfrågat kön, födelsedatum

Personliga egenskaper: karaktärsegenskaper, storlek, ögon- och hårfärg, hårlängd, figur, etnisk tillhörighet, yrke, utbildning, årsinkomst, dryckes- och rökvanor, ev. barn, religion

Sökprofil och andra uppgifter: land, region, område/ort, postnummer, personligt hälsningsmeddelande, profilbilder, kompletterande profiluppgifter i kategorierna ”Åsikter” och ”Lifestyle”

Dina transaktionsdata: kund-ID, meddelanden, datum för första registrering, aktivitet på vår webbplats, åtkomsttyp (mobil/desktop), Intern Tracking Code, datum och klockslag för åtkomsten, webbläsartyp och -version, operativsystem, IP-adress, enhets-ID, mobiloperatör

 

Premium-medlemskap

Inom ramen för ett premium-medlemskap samlar vi även in:

Bostadsadress, efternamn, telefonnummer och betalningsuppgifter. Kreditkortsdata leds vidare via en säker förbindelse till vår avtalsbundna betalningstjänsteleverantör och lagras där endast i anonymiserad form.

 

Syfte med databehandlingen

Ovannämnda personuppgifter används av oss i följande syften:

- Tillhandahållande av tjänster som du efterfrågar från oss samt den kundservice som du efterfrågar från oss;

- Genomförande och administration av affärsrelationen mellan oss och dig; t.ex. för hantering av tjänster, betalningstransaktioner, avräkning och fordringar, redovisning;

- Kontroll av kundkommunikationen mellan kunderna och kundservicepersonalen;

- Information om nya resp. kompletterande datingprodukter från be2 S.à.r.l., samt från samarbetspartners till be2 S.à.r.l. (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg), samt tillhandahållande av ett nyhetsbrev;

- Genomförande av kundenkäter, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser;

- Iakttagande av juridiska krav (t.ex. avseende skatte- och handelsrättsliga arkiveringsskyldigheter);

- Iakttagande och skydd av säkerheten hos våra produkter och tjänster samt våra webbplatser genom förhindrande och upptäckt av säkerhetsrisker, bedrägeriförsök eller andra aktiviteter av kriminell natur eller med avsikt att orsaka skada, såväl som genom analys av innehållet;

- Biläggande av tvister, realisering av rådande avtal och för ställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppnå ovannämnda målsättningar, inkl. genomförande av (den avtalsenliga) affärsrelationen med dig. Den juridiska basen för databehandlingen utgör – om inget annat uttryckligen anges – artikel 6 (1) (b) och (f) i Dataskyddsgrundförordningen (tysk lagst., ö.a.) eller av dig uttryckligen lämnat samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsgrundförordningen.

Om ovannämnda data bearbetas i annat syfte än det ursprungliga insamlingsändamålet, har vi skyldighet att före behandlingen informera dig om detta samt om det nya syftet. På detta sätt har du möjlighet att invända mot behandlingen av dina uppgifter i annat syfte.

 

Spridning av uppgifter

Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter säljs inte av oss till tredje part.

I princip ställs dina uppgifter inte till tredje parts förfogande, såvida inte du har givit ditt samtycke till detta eller om vi är juridiskt berättigade och/eller skyldiga att lämna uppgifterna vidare.

Om så är juridiskt tillåtet och nödvändigt, i syfte att göra gällande lagstiftning eller rättsliga krav gällande att utöva eller försvara dessa, överlämnar vi personuppgifter till domstolar, skattemyndigheter och inspektionsmyndigheter. Vi vidtager alla åtgärder för säkerställa lämpliga och rimliga garantier som skydd för dina personuppgifter.


Om fullgörandet av tjänsten så kräver, lämnar vi dina personuppgifter vidare i ovannämnda syften till följande företag resp. företagskategorier:

- insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Tyskland. Vår tjänsteleverantör är ansvarig för driften av vår plattform, vidareutvecklingen av programvara, för kundtjänst samt för marknadsföring och nyhetsbrevsutskick.

- Betalningstjänsteleverantör, ansvariga/utförande banker i syfte att hantera betalningar: till exempel https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.

- Vid uteblivna betalningar till inkassoföretag för tillvaratagande av våra affärsintresssen.

- Till samarbetspartners/marknadsföring och e-postpartners för nyhetsbrev.

- Uppgifterna kan skickas vidare till specialtjänsteleverantörer för förebyggande av resp. bekämpande av missbruk genom kunder och/eller tredje part.

- IT-leverantör för lagring av data inom EU.

Överföring till mottagare utanför EU sker endast om definitionen av syftet så kräver och då endast på basis av EU:s standardavtalsklausuler, resp. om ett företag i USA är certifierat enligt EU/US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov). Detta säkerställer att dina uppgifter behandlas enligt dataintegritetsbestämmelser även i USA (EU-kommissionens rimlighetsbeslut av 12 juli 2016, Az. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 av 1 augusti 2016).

 

Lagringsperiod

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges vid insamlandet (t.ex. inom ramen för en samtyckesdeklaration) raderas personuppgifterna om de inte längre behövs för uppfyllandet av syftet med lagringen, såvida inte lagstadgade förvaringsskyldigheter säger annat (t.ex. handels- och skatterättsliga förvaringsskyldigheter).

 

Datasäkerhet

Vi vidtagar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, som vi lagrar och behandlar i vårt företag, mot manipulation, sekretessförlust, förstöring och åtkomst genom obehöriga personer. Vårt företags säkerhetsåtgärder förbättras löpande allt efter som den teknologiska utvecklingen fortskrider.

 

Berörd persons rättigheter: rätt till information, korrigering, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, protesträtt samt rätt till dataöverförbarhet

Vid uppmaning meddelar vi dig skriftligt, motsvarande gällande lagstiftning, om och vilka personuppgifter vi lagrar i vårt företag. Om du själv är registrerad som användare ger vi dig en möjlighet att själv titta på uppgifterna, att ev. ändra dem och radera dem. Om felaktig information har lagrats, trots våra ansträngningar att tillvarataga dataintegriteten och korrektheten, och om du som användare själv inte kan korrigera uppgifterna kommer vi att rätta dem på din uppmaning.

Du har även rätt att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifterna genom vårt företag. Dessutom kan du begära att du får de data som du har lämnat till vårt företag, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Du kan även invända mot databehandlingen av personuppgifter genom vårt företag.

Du har också rätt att kräva radering av dina personuppgifter om inte lagstadgade arkiveringstider säger annat. Vi raderar data när vi inte längre behöver dem i det syfte som vi samlade in och behandlade dem för, eller du återkallar ditt lämnade samtycke och lagstiftningen inte hänvisar till andra grunder för den fortsatta behandlingen. Dessutom raderar vi dina uppgifter om behandlingen har blivit orättmätig av skäl som är okända för oss eller om du har protesterat mot behandlingen och det inte finns några prioriterade behöriga intressen för behandlingen. Dina data raderas också om lagstiftningen säger att så måste ske. Vårt företag har implementerat tekniska åtgärder för att informera alla mottagare av dina uppgifter om din raderings- resp. korrigeringsmöjlighet. Detta gäller endast i det fall att vi har publicerat eller offentliggjort dessa uppgifter. Alla länkar, kopior och replikationer av dina personuppgifter skall raderas.

Om du har givit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket, med verkan framåt i tiden. Vid återkallandet av samtycket blir databehandlingen inte orättmätig bakåt i tiden.

Dataöverföringen till vårt företag sker på frivillig basis. Dessa data är dock nödvändiga för det fortsatta avtalshanteringen resp. för besvarande av dina förfrågningar. Om du inte vill publicera dina uppgifter kan avtalet ev. inte komma till stånd, eller dina frågor inte besvaras. Tillhandahållandet av data är nödvändigt för avtalshanteringen.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid vårt företag:

privacy@be2.com eller vanlig post

be2 S.à.r.l.
be2 dataskyddsombud
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har också rätt att upprätta ett ärende avseende databehandlingen i vårt företag hos ansvarig dataskyddsmyndighet.

För vårt företag ansvarig dataskyddsmyndighet:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Du som berörd person har möjlighet att också kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten i ditt land: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).
 

Nyhetsbrev

Vid registreringen för prenumeration på vårt företags nyhetsbrev används de uppgifter som du har lämnat endast i detta syfte.

Ditt namn och en giltig e-postadress krävs för effektiv registrering. Av det skälet loggas din registrering av nyhetsbrevsprenumerationen. Uppgifterna används enbart för att skicka nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter och användningen av dem till nyhetsbrevsutskicket. I varje nyhetsbrev finns en länk för detta. Du kan också när som helst avbeställa nyhetsbrevet direkt via e-post till privacy@be2.com eller vanlig post:

be2 S.à.r.l.
be2 Kundenbetreuung
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

 

Loggdata

När du besöker vårt företags webbplats skickar din internetläsare automatiskt följande uppgifter (nedan “loggdata“) till vårt företags webbserver som registrerar uppgifterna i loggfiler:

- Datum och klockslag för besöket, URL för hänvisande webbplats, anropad fil, överförd datamängd, läsartyp och -version, operativsystem, IP-adress, domännamn för din internetoperatör

Detta gäller endast information, som inte medger kopplingar till den fysiska personen. Informationen är tekniskt nödvändig för att det webbplatsinnehåll som du anropar skall visas korrekt, och den är obligatorisk vid användning av internetinnehåll. Loggdata utvärderas enbart för statistiska ändamål, för att optimera vårt företags webbplats och den teknik som den bygger på, därefter raderas de.

Loggdata lagras separat från andra data som samlas in inom ramen för användningen av vårt företag.

 

Pseudonymiserade eller anonymiserade användningsprofiler

be2 låter göra analyser om uppträdandet hos kunderna inom ramen för användningen av be2-tjänsterna och tar då fram anonymiserade eller pseudonymiserade användningsprofiler. Utvärderingen av användningsprofilerna sker inte på personbasis, utan i anonym eller pseudonym form. Analysen syftar till att förbättra vårt tjänsteutbud.

 

Spårningsbaserade analyser, remarketingverktyg och scoring

För att vi ständigt skall kunna förbättra och optimera vårt utbud använder vi oss av s.k. tracking-teknologier.

Google Analytics:

be2 använder även Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited (nedan “Google“). Google Analytics använder s.k. cookies, som lagras i kundens dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen genom kunden. Den information som samlas in av cookies om användningen av vår webbplats (inkl. IP-adressen) överförs till en server tillhörande Google och lagras där. Google använder denna information till att utvärdera användningen av webbplatsen genom kunden, för att sammanställa anolyser av webbplatsaktiviteterna för operatörerna av webbplatserna och för att fullgöra andra tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Google överför denna information i vissa fall till tredje part om lagstiftningen så kräver eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag. Google kopplar aldrig ihop kundernas IP-adresser med andra data hos Google. Kunden har rätt att förhindra installation av cookies genom en inställning i webbläsaren; emellertid kan det inträffa att kunden då inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Genom användningen av denna webbplats förklarar sig kunden införstådd med bearbetningen av de insamlade data genom Google på ovan beskrivet sätt och i ovan beskrivet syfte. Mer information om Google Analytics och dataintegritet återfinns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår användaranalys använder Universal Analytics. Det gör att vi kan få information om användningen av våra erbjudanden på olika enheter ("över enheter"). Vi använder ett pseudonymanvändar-ID via cookie-teknik, som inte innehåller någon personlig information och inte skickar data till Google. Datainsamling och lagring kan väljas bort när som helst via en webbläsarplugin i Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Detta bortval måste göras på alla enheter du använder, till exempel i en annan webbläsare eller på din mobilenhet. Mer information om Universal Analytics finns här: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Följande annonsfunktioner för Google Analytics är aktiverade:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Google Display Network-visningsrapportering
  • Google Analytics demografi- och intresserapportering
  • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data via annonscookies och identifierare

Med dessa annonsfunktioner kan Google Analytics samla in data om din trafik via Googles annonscookies (mer information på https://www.google.com/policies/technologies/types/) och identifierare, förutom data som samlas in via en vanlig Google Analytics-implementation.

Google AdWords (Remarketing)

be2 använder även remarketing-funktionen inom Google AdWords-tjänsten. Google AdWords är ett online-reklamprogram tillhörande Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Med hjälp av remarketing-funktionen kan vi presentera reklamannonser för användare av vår webbplats på andra webbplatser tillhörande Google displaynätverk (på själva Google, ”Google-annonser” eller på andra webbplatser) med utgångspunkt i användarnas intressen. Interaktionen med användarna analyseras på vår sida, t.ex. vilka erbjudanden som användaren var intresserad av, så att användaren får se målinriktad reklam på andra platser efter besöket på vår webbplats. I detta syfte lagrar Google ett tal i användarnas läsare, som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser inom Google displaynätverk. Via detta tal, även kallat cookie, registreras användarnas besök. Talet används som en entydig identifiering av webbläsare på en viss dator, och inte som identifiering av en person. Den information som samlas in via cookien om användningen av vår webbplats (inkl. IP-adressen) skickas i regel till en server tillhörande Google och lagras där. Vi vill hänvisa till att Google AdWords (Remarketing) har kompletterats på denna webbplats med koden “gat._anonymizeIp();” för att garantera en anonymserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-maskning). Om vi så begär kommer din IP-adress att registreras av Google i förkortad form, något som garanterar anonymisering och inte medger kopplingar din din identitet. Vid en aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbplats, avkortas din IP-adress av Google i EU-medlemsstaterna eller i andra EEC-avtalsstater. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och avkortas där.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara; vi vill dock hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du deaktivera de intressebaserade annonserna på Google samt intressebaserade Google-annonser på webben (inom Google displaynätverk) i din läsare genom att gå in på www.google.se/settings/ads, välja underpunkten ”Deaktiveringsinställningar” och klicka på länken ”deaktivera”. Du kan också deaktivera intressebaserad reklam på https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies via Opt-Out, då sätts en Opt-Out-cookie på din dator.

Google Firebase

be2 använder Google Firebase, som är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Google Firebase använder spårningsteknik, som gör att vi kan analysera hur vår app används. För detta samlas information om appanvändning in och skickas till Google, där den lagras lokalt. Google använder din enhets annonsör-ID för detta. Ytterligare information om Google Firebase och dataskydd finns på https://www.google.com/policies/privacy/ och https://firebase.google.com/. Google är Privacy Shield-certifierat. Du kan hantera annonsör-ID i dina enhetsinställningar (iOS: Sekretess > Annonsering > Begränsa annonsspårning; Android: Account > Google > Annonser).

Firebase används också för att förmedla pushmeddelanden (även kallt meddelanden i appen), som är meddelanden som bara visas i appen. För detta tilldelas din mobilenhet en pseudonymiserad push referens, vilket fungerar som destination för pushmeddelandet eller appmeddelandet. Du kan aktivera eller inaktivera innehållet i push meddelandena när som helst genom att göra följande: (1) När den är installerad hittar du appen på din enhet under Inställningar > Appar. Där under Appinställningar > Meddelanden kan du hantera innehållet i pushmeddelanden när som helst. (2) Du kan också hantera innehållet för push meddelanden på din enhet under Inställningar > Meddelanden.

Smartphone-apparna från be2 använder verktyget Crashlytics, som är en del av Google Firebase, i syfte att logga avbrott i applikationen. Inga personuppgifter överförs, utan det är endast kraschrapporter i realtid med exakta uppgifter om kodställen och apparatinformation som skickas, vilket underlättar underhållet och skall förbättra appens stabilitet. Dataskyddsdeklaration från Crashlytics finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

be2 använder sig av analysteknologin “adjust“ från adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). För analysen använder adjust användarnas IP- och Mac-adresser, dock endast i anonymiserad form. Det går inte att koppla ihop data med fysiska personer.

Annonsör-ID

I syfte att spåra och annonsera använder be2-appen annonsör-ID, även kallat "Annonsöridentifierare" (IDFA), för Apple-enheter och "Android Annonsör-ID" (Advertiser ID) för enheter som kör Google-produkter och tjänster. Dessa hänvisas hädanefter till som "Annonsör-ID". Användaren kan inaktivera Annonsör-ID. För iOS-enheter görs detta i Inställningar under Sekretess > Annonser genom att välja alternativet "Ingen annonsspårning". För enheter som kör ett Android-system görs detta under "Google-inställningar" (eller under "Inställningar" och sedan i "Google"), genom att trycka på "Annonser" och därefter alternativet "Välj bort annonsanpassning". Annonsör-ID är pseudonymt.

Mer information samt Apple Customers sekretesspolicy finns här: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Mer information samt Googles sekretesspolicy finns här: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

För spårnings- och kampanjsyften för Apple Search-annonser använder be2 Apples iOS-app iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Mer information samt Apples datasekretesspolicy för dess sökannonser finns här: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

be2 använder verktyget Smartly.io för generering och administration av reklamannonser på Facebook och Instagram. Smartly.io är en tjänst från Solutions Inc. med säte i Elielinaukio 2 G, 00100 Helsingfors, Finland. När en användare leds vidare till be2 webbplatsen genom att klicka på en reklamannons från be2 på Facebook eller Instagram kan följande data samlas in och överföras till Facebook: 1) Facebook annonsidentifiering, 2) tidpunkt för klicket på Facebook-annonsen. Smartly kan nu anropa dessa uppgifter, som inte är personrelaterade och aggregerade. Vi vill hänvisa till att vi, i och med användningen av verktyget, har gjort tillhörande inställningar så att inga som helst personuppgifter rörande användaren överförs till Smartly. I övrigt återfinns mer information om dataskyddet hos Smartly.io på https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook-anpassad målgrupp – Facebook Pixel

I våra tjänster, för våra legitima intressen gällande analys, optimering och ekonomisk drift av vår verksamhet, använder vi den så kallade "Facebook-pixeln" från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Den kan spåra användarnas beteende, t.ex. efter att ha klickat på en Facebook-annons. Den här metoden används för att utvärdera effekten för Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningssyften och kan dessutom hjälpa till att ytterligare optimera framtida annonser. Inom ramen för Facebook-anpassad målgrupp överför vi inga uppgifter, särskilt inte våra användares e-postadresser – varken krypterade eller okrypterade – till Facebook.

De uppgifter som samlas in vid pixel-användningen är anonyma för oss och ger oss ingen information om användarna identitet. Dock så lagras och bearbetas uppgifterna av Facebook, så en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna annonseringssyften, i enlighet med Facebook-direktivet för dataanvändning (https://sv-se.facebook.com/about/privacy/). Du kan tillåta Facebook och dess partners att visa annonser i och utanför Facebook. För dessa syften kan en cookie lagras på din dator. Aktuell information om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) finns här: https://sv-se.facebook.com/business/gdpr.

Om du vill inaktivera användning av anpassad facebook-målgrupp för webbplatsen kan du göra det här: https://sv-se.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra det.

För att inaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in webbläsaren så att inga fler cookies sparas på datorn i framtiden eller att redan sparade cookies tas bort. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte längre kan utföras. Dessutom finns olika program tillgängliga som gör det möjligt att förhindra att data skickas till Facebook. Du kan använda dessa program om du vill inaktivera dataöverföringar till Facebook.

Dessutom har du möjlighet att välja bort spårning av Facebook-pixeln i den här webbläsaren. För att göra det klickar du här: Inaktivera Facebook-pixel för den här webbläsaren. En inaktiveringscookie läggs till i din webbläsare för att hindra att dina data samlas när du besöker den här webbplatsen i framtiden.

Facebook-Connect

Vi erbjuder dig en möjlighet att logga in dig till vår tjänst med Facebook-Connect. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Någon ytterligare registrering är då inte möjlig. För inloggningen leds du vidare till Facebook, där du loggar in dig med dina användningsuppfiter. Din Facebook-profil och vår tjänst kopplas då ihop. Härvid får vi automatiskt följande information automatiskt från Facebook Inc.: ålderintervall, födelsedatum, e-post, förnamn, efternamn, kön, Facebook-ID, länk till Facebook-profilen, språk, bild, tidszon, bekräftad Facebook-profil, åtkomstsymbol, undertecknad ansökan.

Av dessa uppgifter använder vi endast ditt födelsedatum, e-post, förnamn, kön, bild, åtkomstsymbol, undertecknad ansökan. Denna information är absolut nödvändig för avtalstecknandet så att den kan identifiera dig.

Mer information om Facebook-Connect och inställningarna avseende den privata sfären återfinns i dataskyddsinformationen https://facebook.com/about/privacy och användningsvillkoren https://facebook.com/legal/terms hos Facebook Inc.

Facebook SDK

Dessutom använder vi utvecklingsverktyget SDK från Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”) när det gäller appen. Facebook SDK gör det möjligt att anonymt utvärdera användarmönster och att mäta aktiva användare och deras uppträdande (t.ex. inlägg, svar, omröstningar). Här har vi ingen som helst åtkomst till filer på Facebook eller användares Facebook-konton. För mer information om Facebook SDK se https://developers.facebook.com/docs/ios och https://developers.facebook.com/docs/android.

Tradedoubler
Operatörerna av sajten deltar i Tradedoubler Partner Program. På våra sidor integrerar Tradedoubler annonser och länkar till Tradedoublers webbplats där vi kan tjäna pengar genom reklambidrag. Tradedoubler använder cookies för att kunna spåra ordernas ursprung. Detta gör det möjligt för Tradedoubler att erkänna att du har klickat på affiliate-länken på vår hemsida. Förvaringen av "Tradedoubler Cookies" är baserad på Art 6 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för detta, eftersom endast genom cookies kan storleken på dess anslutna ersättning bestämmas. För mer information om Tradedoublers dataanvändning, läs företagets sekretesspolicy:
https://www.tradedoubler.com/privacy-policy/.

Taboola

Den här webbplatsen använder Taboolas teknik för innehållsupptäckt för att rekommendera annat onlineinnehåll som du kanske är intresserad av. För att göra de här rekommendationerna samlar Taboola in information om din enhet och ditt beteende på den här webbplatsen (och andra partnerwebbplatser) med hjälp av kakor och liknande tekniker.  Se Taboolas sekretesspolicy (https://www.taboola.com/privacy-policy) om du vill veta mer eller klicka här (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) för att välja bort.

Cloudflare

För att skydda mot attacker, skadliga botar samt för att optimera våra webbplatsers inläsningstider, använder vi tjänster från vår teknikpartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alla data som överförs till eller från den här webbplatsen (däribland din IP-adress), bearbetas via det världsomspännande CDN („Content Delivery Network“) från Cloudflare. Som standard används närmaste datacenter. Cloudflare driver datacenters inom EU. För datacenter utanför EU gäller „EU standardavtalsklausuler“. För att känna igen och försvara mot attacker lagrar Cloudflare åtkomstdata, som vanligen raderas inom 4 timmar, senast inom 3 dagar. Mer information om Cloudflare sekretesspolicy finns på: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Information om vad Cloudflare lagrar exakt finns här: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Cloudflare bearbetar insamlade data enligt ovanstående beskrivning.

Automatiserat beslutsfattande

För att skydda våra kunder och oss genomför vi bedrägerikontroller. Vi måste säkerställa att de tjänster vi tillhandahåller betalas i tid vilket gör att vi kan genomföra våra avtalade tjänster till våra kunder och vårt syfte är att skydda individer från att missbruka deras kort. Kontroller genomförs för alla kunder. På grund av antalet kunder som vi hanterar måste vi använda automatiserade bedrägerikontroller, däribland en tredjepartsleverantör för upptäckt som kallas Ravelin. Kunddata analyseras för att fatta automatiserade beslut om vi kan acceptera en beställning eller inte. Automatiserade kontroller gör det möjligt för oss att genomföra bedrägerikontroller inom korrekta tidsramar och på ett mer noggrant och effektivt sätt. Kontrollerna och deras resultat baseras på olika komponenter, däribland kända branschindikatorer för bedrägeri som tillhandahålls av vår expertleverantör av bedrägeriupptäckt och på bedrägerimönster vi hittat själva. Dessa komponenter är föremål för kontinuerlig ytterligare kunskap om nya typer av bedrägeri som uppstår i framtiden. Komponenterna genererar ett automatiskt poäng som anger sannolikhet för en bedräglig transaktion. Ifall ditt poäng är högt kan vi avvisa en beställning av våra tjänster. Kontakta oss för att bestrida en avvisning. Angående dina rättigheter - se avsnittet "Berörd persons rättigheter" för mer information.

Cookies

Een del av tjänsten från be2 kräver att s.k. cookies används. be2 vill härmed uttryckligen hänvisa kunden till användning av cookies.

Cookies är små textfiler som lagras antingen tidsbegränsat i en dators arbetsminne (s.k. sessions-cookies) eller på en dators hårddisk (t.ex. permanenta cookies). Cookies innehåller t.ex. information om de hittillsvarande anropen från användaren till servern ifråga, information om vilka erbjudanden som hittills har anropats eller vilka betalningssätt som har överenskommits i hittilsvarande transaktioner. Huvudsyftet med cookies är att dels tillhandahålla ett kundanpassat utbud genom lagring av personliga inställningar på webbplatser, dels att utforma användningen av tjänsterna på ett så bekvämt sätt som möjligt, då kunden kan besöka webbplatser utan att behöva göra alla inställningar på nytt varje gång. Cookies används dock inte till att självständigt köra program eller ladda ned virus på kundens dator.

be2 använder sessions-cookies, partner- och dotterbolags-cookies samt permanenta cookies.

 

Sessions-cookies:

be2 använder “sessions-cookies“, som inte lagras på kundens datorhårddisk och som raderas när läsaren stängs. Sessions-cookies används i synnerhet för inloggningsautentisering vid registreringar.

 

Cookies från partners och dotterbolag:

Dessutom använder be2 s.k. partner-cookies resp. dotterbolags-cookies. Med detta avses cookies som sätts om en kund anropar tjänsterna från be2 via en samarbetspartners reklamyta. Dessa cookies används för avräkningsändamål med samarbetspartnern och innehåller inte kundens personuppgifter. De raderas automatiskt antingen med kundens registrering på be2-webbplatsen eller när cookiens livslängd har löpt ut.

 

Permanenta cookies:

be2 använder “permanenta cookies“, för att lagra de personliga användningsinställningar som en kund anger vid användningen av tjänsterna från be2. Därigenom säkerställs det dels att kunden hittar sina personliga inställningar vid nästa besök på be2-webbplatserna, dels går det att avgöra automatiskt vilken medlemsstatus kunden har, om han eller hon redan har sett viss information eller reklamåtgärder, eller har deltagit i enkäter. Användningen av permanenta cookies syftar till att personanpassa och förbättra tjänsterna från be2.

 

Partnerplatser:

Om tjänsten från be2 är integrerad i webbplatsen tillhörande en samarbetspartner kan även dessa samarbetspartners använda cookies. be2 har ingen kontroll över detta och är inte ansvarig för dessa samarbetspartners arbetssätt. För den egna säkerheten rekommenderar be2 därför sina kunder att informera sig om de dataskyddsbestämmelser som resp. partnerföretag tillämpar. Detta gäller också om kunden anropar webbplatsen tillhörande en samarbetspartner via be2 webbplats eller appar.

De flesta webbläsare är som standard inställda så att de accepterar cookies. Kunden har dock rätt och möjlighet att ställa in sin webbläsare så att den avvisar cookies, eller åtminstone begär en bekräftelse från kunden i förväg. Om kunden beslutar sig för att avvisa eller stänga av cookies kan det emellertid få till följd att tjänsteutbudet från be2 reduceras och att inte alla tjänster fungerar störningsfritt.


 

Samtyckesdeklaration

I och med avtalstecknandet samtycker jag till insamling och behandling av mina personuppgifter i ovannämnda syften genon be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg eller genom tredje part som verkar i be2 S.à.r.l.:s namn och på dess uppdrag.

Jag har fått information om samtycket protokollförs av be2 S.à.r.l..

Jag har också fått information om att de personuppgifter som samlas inom ramen för ovannämnda syften behandlas med beaktande av dataskyddsgrundförordningen (allmän dataskyddsförordning).

Jag har fått information om att behandlingen av mina uppgifter sker på frivillig basis och att jag kan vägra samtycke till behandlingen av mina uppgifter utan negativa konsekvenser för min del, resp. när som helst kan återkalla med samtycke med verkan framåt i tiden.

För återkallandet räcker det med ett e-postmeddelanden med uppgift om den hos be2 S.à.r.l. registrerade e-postadressen, det land vars be2 tjänst kunden använder, samt användarnamnet (eller alternativt: den allokerade kontakt-ID:n) till:

privacy@be2.com

Jag har fått information om att jag kan skicka återkallandet även via fax på faxnummer: +1 305 704 8396 eller skriftligt till be2 S.à.r.l., be2 kundtjänst/samtyckesåterkallelse resp. datakorrgiering, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.


 

Samtycke till behandling av uppgifter i reklamsyfte

Jag samtycker till att be2 S.à.r.l. ska skicka eller visa anpassad information om nya eller kompletterande datingprodukter. Detta omfattar även reklam från partnerföretag till be2 S.à.r.l..

Jag har fått information om att jag när som helst, utan utan negativa konsekvenser för min del, kostnadsfritt och med verkan framåt i tiden, kan invända mot lagring av mina uppgifter och användningen av dem för utskick av reklam. Härvid räcker det med ett e-postmeddelande till privacy@be2.com, med uppgift om den hos be2 S.à.r.l. registrerade e-postadressen, det land vars be2 tjänst kunden använder, samt användarnamnet (eller alternativt: den allokerade kontakt-ID:n).